สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ออนไลน์

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเข้าระบบแล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ข้าราชการ) 2564 ออนไลน์

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ลูกจ้างประจำ) 2564 ออนไลน์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Admin Contact : gpl-thm48593@yahoo.com GPL :(ITEC) Manual
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   240  ครั้ง (เริ่มเก็บสถิติ 25 มกราคม 2560)